آب دریای کاسپین در پایین‌ترین تراز خود در ۱۰۰ سال اخیر

آب دریای کاسپین در پایین‌ترین تراز خود در ۱۰۰ سال اخیر

مدیر آبنگاری و جزر و مد سازمان نقشه‌برداری ایران با بیان اینکه مدل‌های جهانی آب و هوا نشان می‌دهد که تبخیر بیشتر در خشکی‌ها و بارش بیشتر در اقیانوس‌ها رخ خواهد داد، گفت: با افزایش گرمایش زمین ناشی از تغییر اقلیم و تبخیر، تراز آب این حوضه آبریز رو به کاهش است؛ به گونه‌ای که انتظار می‌رود میانگین تراز دریای خزر در سال ۲۰۲۳ به میزان منفی ۲۹ برسد و شاید از آن عبور کنیم و ما به کمترین میزان تراز آب در ۱۰۰ سال اخیر خزر خواهیم رسید.؛