اعتماد میان دولت و ملت، یکی از سرمایه های اجتماعی کشور است / در هر شرایطی باید وحدت جامعه حفظ شود

اعتماد میان دولت و ملت، یکی از سرمایه های اجتماعی کشور است / در هر شرایطی باید وحدت جامعه حفظ شود

محمدباقر قالیباف در جمع مردم آستانه اشرفیه گفت : اید بدانیم که یکی از سرمایه‌های اجتماعی که می‌تواند بسیار اثرگذار باشد، اعتماد است؛ اعتماد میان مردم، اعتماد میان دولت و ملت و اعتماد میان همه بخش‌ها و اقشار مختلف کشور.؛