روز ملی چای در تقویم ایران ثبت شود

روز ملی چای در تقویم ایران ثبت شود

سید جواد سلیمانی با اشاره به سالروز درگذشت کاشف السلطنه پدر چای ایران ، خواستار آن شد که این روز به عنوان روز ملی چای و چایکاری در تقویم رسمی ایران به ثبت برسد .؛