سردردهای میگرنی را با یک خودکار درمان کنید!

سردردهای میگرنی را با یک خودکار درمان کنید!

برای سردردهای میگرنی که علت آن را نمی‌دانید خودکاری را برداشته و نوک آن را سر انگشت خود قرار داده و با فشاری اندک آن را به طرفین بچرخانید.این کار باعث می‌شود عروق عصبی که در نوک انگشتان شما وجود دارد اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک را تحت تاثیر قرار داده و آرامش را برای فرد حاصل کند. ؛