معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری سیاهکل
تلاش میکنیم سطح درآمدی خانوارهای سیاهکل ارتقا یابد ۱۲ مهر ۱۳۹۷
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری سیاهکل:

تلاش میکنیم سطح درآمدی خانوارهای سیاهکل ارتقا یابد

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری سیاهکل گفت : تلاش ما ارتقای سطح درآمدی خانوارهای شهرستان است