پرداخت حقوق آذر ماه در سقف اعتبارات مصوب قابل انجام نیست

پرداخت حقوق آذر ماه در سقف اعتبارات مصوب قابل انجام نیست

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تأمین نشدن هزینه افزایش حقوق و ضرایب کارکنان و هیأت علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها از درآمدهای اختصاصی خبر داد که در صورت تأمین از منابع عمومی منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود. ؛