خبرنگاران جهادگران عرصه رسانه هستند

خبرنگاران جهادگران عرصه رسانه هستند

مهرزاد با بیان اینکه رسانه به معنای حکمرانی همراه با امانت داری و صداقت است، گفت: خبرنگاران واسطه بین مردم و مسئولین و سفیران جهاد در عرصه رسانه هستند که که هر روز کار جهادگونه انجام می دهند.؛
همکاری با ارگانهای مختلف جهت خدمت به مردم ماموریت سپاه است

همکاری با ارگانهای مختلف جهت خدمت به مردم ماموریت سپاه است

مهرزاد گفت: همکاری با دستگاه ها و ارگان های دیگر جهت ارائه خدمت به مردم و همراهی کردن از جمله ماموریت های سپاه است‌ که که نمونه بارز آن در جریان مقابله با کرونا است که بسیجیان و سپاه پاسداران با حرکت پیش برنده به امر بهداشت و درمان کمک کردند. ؛