مجلس نمایندگان امریکا
نخستین ایرانی وارد مجلس نمایندگان امریکا شد ۱۶ آبان ۱۳۹۷

نخستین ایرانی وارد مجلس نمایندگان امریکا شد

یک بانوی ایرانی امریکایی وارد مجلس نمایندگان آمریکا شد