کلسترول بد بدن را با سیر کاهش دهید

کلسترول بد بدن را با سیر کاهش دهید

مطالعات متعدد ادعا می کنند که سیر کلسترول را کاهش می دهد. با این حال، شواهد هنوز قطعی نیست. تاثیر سیر بر سطح کلسترول بستگی به نوع و آماده سازی آن دارد.؛