جمع کردن جوانان در قالب محور مقاومت ویژگی شاخص  حاج قاسم  بود / حاج قاسم باید الگوی مسئولان در شکستن تحریم ها باشد

جمع کردن جوانان در قالب محور مقاومت ویژگی شاخص حاج قاسم بود / حاج قاسم باید الگوی مسئولان در شکستن تحریم ها باشد

سردار علیرضا تنهایی از همرزمان «سردار سلیمانی» با اشاره به اینکه «حاج قاسم» در صحنه عملیات تهدیدها را شناخت، گفت: جمع کردن جوانان اسلام در قالب محور مقاومت ویژگی شاخص «حاج قاسم» بود.؛