به آقای رییس جمهور بگویید وقت نماز است

به آقای رییس جمهور بگویید وقت نماز است

وقت نماز مغرب و عشا بود که تلفن زنگ زد. صدای بنی صدر را شنیدم، فورا گفتم: علی آقای رییس‌جمهور پشت خط هستند. این را بنی صدر هم شنید، اما علی حاضر به آمدن پای گوشی تلفن نبود و با صدای بلند، گفت: به آقای رییس‌جمهور بفرمایید وقت نماز است “عجلو بالصلاه قبل الفوت، عجلو به التوبه قبل الموت”. بعد از نماز خودم با ایشان تماس خواهم گرفت. او بلافاصله قامت بست و نمازش را شروع کرد. ؛