هم افزایی در تمام ظرفیت ها و توانمندیها، بعنوان راز اصلی ایجاد تحول بنیادین در ساختار و ساخت شهرستان آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر

هم افزایی در تمام ظرفیت ها و توانمندیها، بعنوان راز اصلی ایجاد تحول بنیادین در ساختار و ساخت شهرستان آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم پرس ، علیرضا تنهایی در یادداشتی نوشت : مردم شهرستان آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر و تک تک روستاها ، با نگاه به حال و روز خود، بیش از همه میتوانند آثار تلخ وجود اختلاف بین گروههای سیاسی و اجتماعی و نا همسویی بین بخش های کشاورزی، ‌ تجاری