چه دعایی را در زمان غیبت حضرت بخوانیم؟

چه دعایی را در زمان غیبت حضرت بخوانیم؟

اگر نسبت به امام زمان(ع) در دوران غیبت معرفت پیدا نکنیم، در دوران ظهور با مشکل جدی مواجه خواهیم شد. عصر انتظار و دوران غیبت، دوران کسب معرفت نسبت به امام زمان(عج) است.؛