تکذیب خبر تصویب طرح برخورد با افراد مشهور به دلیل اظهار نظر / عدم استقبال نمایندگان از طرح

تکذیب خبر تصویب طرح برخورد با افراد مشهور به دلیل اظهار نظر / عدم استقبال نمایندگان از طرح

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره آنچه به عنوان طرح مجلس برای مجازات افراد مشهور پیش از مقامات رسمی خوانده می شود تاکید کرد: با پیگیری صورت گرفته مشخص شد این طرح حتی هنوز برای بررسی به کمیسیون مربوط ارجاع نشده است و اینکه طرح چند نماینده که حتی برای بررسی به کمیسیون نرسیده را طرح مجلس ذکر کنند و درباره اش این همه جوسازی کنند، خلاف منطق و انصاف است. ؛