تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام

تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چهارشنبه قطعنامه‌ای را که ایران را به عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم می‌کند به تصویب رساند.؛