روپیه
طرح استعفاء رییس بانک مرکزی هند به دلیل عملکرد ضعیف روپیه ۱۰ آبان ۱۳۹۷

طرح استعفاء رییس بانک مرکزی هند به دلیل عملکرد ضعیف روپیه

رسانه های هندی اعلام کردند که رییس رزرو بانک هند احتمالا به دلیل عملکرد ضعیف روپیه استعفاء دهد.