افزایش اختیارات استانداران نیازمند به‌کارگیری مدیران توانمد در کشور است

افزایش اختیارات استانداران نیازمند به‌کارگیری مدیران توانمد در کشور است

دبیر کمیسیون شوراها وامورداخلی کشور تاکیدکرد:افزایش اختیارات استانداران و تمرکز مدیریتی در مناطق کشور نیازمند به کارگیری مدیران توامند و باسابقه در کشور است نه افرادی که با ارتباط و آسانسوری به مسئولیت رسیدند. ؛