جشنواره ای برای خندیدن

جشنواره ای برای خندیدن

در این جشنواره و همه جشنواره های مشابه ، هیچگاه یک نکته آموزشی برای شرکت کنندگان وجود نداشته و  هیچ فعالیتی برای بهبود وضعیت چای انجام نمیشود  .؛