بهراد ذاکری
شورا از وظیفه اصلی خود یعنی نظارت، فاصله گرفته است ۲۳ آبان ۱۳۹۷
انتقاد عضو شورای شهر رشت از روند کاری شورا ؛

شورا از وظیفه اصلی خود یعنی نظارت، فاصله گرفته است

بهراد ذاکری عضو شورای شهر رشت گفت : باید به وظیفه اصلی خود در شورا برگردیم و اعتماد مردم را به شورا برگردانیم

خانم مقیمی در جلسه بعدی شورا برنامه ی پیشنهادی خود را ارائه می کند ۱۸ مهر ۱۳۹۷
عضو شورای شهر رشت خبر داد :

خانم مقیمی در جلسه بعدی شورا برنامه ی پیشنهادی خود را ارائه می کند

عضو شورای شهر رشت گفت از آنجایی که هشت نفر از اعضای شورا نامه اضافه شدن خانم مقیمی به کاندیداها را امضا کرده اند، قطعا باید برای ارائه برنامه به ایشان فرصتی در نظر گرفته شود.