دستگیری شورا و دهیار یکی از روستاهای بخش مرکزی لاهیجان به جرم تخریب کوه

دستگیری شورا و دهیار یکی از روستاهای بخش مرکزی لاهیجان به جرم تخریب کوه

ابراهیم انصاری گفت : در یکی از روستاهای بخش مرکزی لاهیجان نسبت به تخریب کوه و از بین بردن باغ چای و ایجاد شرایط مخاطره آمیز در محل به بهانه تسطیح و تعریض جاده و با هدف برداشت مصالح اقدام گردیه که دستور بازداشت پیمانکار ،دهیار و اعضای شورا اسلامی روستا صادر شد.؛