رایزنی های لازم برای حل مشکل مسکن خبرنگاران در قالب طرح ملی مسکن صورت خواهد گرفت

رایزنی های لازم برای حل مشکل مسکن خبرنگاران در قالب طرح ملی مسکن صورت خواهد گرفت

فرماندار رشت در جمع اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات اظهار داشت: در حرکت رو به جلوی جامعه، انتقاد سازنده و ارائه راهکار کارشناسی و عملی به عنوان دو اصل مهم در چارچوب رسالت حرفه ای مطبوعات باید در کنار هم مطرح شوند. ؛