امام رضا
شاها ؛ سخنی لایق مدح تو ندارم ۱۷ آبان ۱۳۹۷

شاها ؛ سخنی لایق مدح تو ندارم

حزین لاهیجی شاعر قرن نوزدهم یکی از شاعرانی بود که در اشعار خود به ائمه و خصوصا امام رضا ابراز ارادت کرده بود