از مدافعین سلامت دلجویی کنید

از مدافعین سلامت دلجویی کنید

رئیس سازمان نظام پرستاری خطاب به رئیس جمهور گفت: لطفًا در اسرع وقت از مدافعین سلامت وجان برکفان مبارزه با کرونا دلجویی کنید.؛