همکاری با ارگانهای مختلف جهت خدمت به مردم ماموریت سپاه است

همکاری با ارگانهای مختلف جهت خدمت به مردم ماموریت سپاه است

مهرزاد گفت: همکاری با دستگاه ها و ارگان های دیگر جهت ارائه خدمت به مردم و همراهی کردن از جمله ماموریت های سپاه است‌ که که نمونه بارز آن در جریان مقابله با کرونا است که بسیجیان و سپاه پاسداران با حرکت پیش برنده به امر بهداشت و درمان کمک کردند. ؛