رزمندگان دفاع مقدس حسب نیازهای مردم وارد میدانهای دیگر شده اند

رزمندگان دفاع مقدس حسب نیازهای مردم وارد میدانهای دیگر شده اند

سردار علیرضا تنهایی در مسجد جامع سیاهکل اظهار داشت : رزمندگان دفاع مقدس بر حسب نیازهای این مردم ‌و اولویت های این نظام و همچنین حسب شرایطی که دشمنان این نظام، بر ما تحمیل میکنند ، با ابزارهای مختلف ، وارد میدان شده اند .؛