بانیان وضع موجود بر سرکار نیستند / آنهایی که هستندعملکردشان خوب بود

بانیان وضع موجود بر سرکار نیستند / آنهایی که هستندعملکردشان خوب بود

اسدالله عباسی در خصوص تغییرات مدیران و استفاده از عاملان و بانیان وضع موجود اظهار داشت: همه موارد شناسایی شده و کسانی که بانیان وضع موجود بودند و عملکردشان ضعیف بوده، هیچیک روی کار نیستند و اگر کسانی هم هستند ، تا حدودی کارشان رضایت بخش بوده است.؛