چرادراین شرایط دولت تدبیروامید ، میزان یارانه معیشتی مردم را فقط برای چنددهک چندبرابرنمی کند،آن هم فقط برای دوماه؟ !!!

این روزها روزهای سختی برای جهان وملت بزرگ ایران است ،مردم میل به کار،جنب جوش ،تولیدومصرف دارند اما به مقتضای حال مجبورنددست ازکاروفعالیت بکشندودرخانه قرنطینه شوند.این حبس هرچندازجهات مختلف علی الخصوص اقتصادی بسیاردرد آور واسنفناک است، اما می تواند یادآورچندین مسئله باشداولین ومهمترین آن ،این است که بشر درقرن علم وتکنولوژی وغره ازاموزه های خود،مستاصل ازدرمان ویروسی به نام کرونا می شودوهمه اموخته های بشری درجهان قادربه حل ان نمی شوندوچه بساپناه به معلومات سالیان پیش همچون داروی مالاریا،ایدزو…می بردکه پیش ازپیش یادآورجهل ونادانی ماست درمقابل دانش باری تعالی وهمچنین به ما که درمنجلاب زندگی مادی غرق شده ایم وازخدا غافل ،تاکیدمی کندکه هم توحیداست هم معاد وهم نبوت .بگذریم این ویروس می تواندیادآور” بنی آدم اعضای یکدیگرند که درافریش زیک گوهرند”باشد  ومی تواندبه مابفهماندکه زندگی ،جامعه وملت با درکنارهم بودن معنا پیدا می کندنه به تنهایی!!

هرچنددراین مدت نظافت ،نیازمندی وقدرشناسی دیگرمباحثی هستندکه می توانددراینده به عنوان یک عادت درزندگی ماتبدیل شود.
اما سخنم با دولت محترم است می دانم به انچه که از آغاز درفکرو ذکرش بوواهدافی راکه دنبال می کرد -همچون اقتصادانبساطی با جهان وخارج شدن ایران ازتحریم ها ودادوستدمالی با دنیا – بنا به دلایل مختلف که توضیحات ان دراین مجال نمی گنجد، دست نیافت واکنون کشوردریک فضای اقتصادی کاملا بسته اداره می شودوبا این شرایط فرقی نمی کندچه کسی رئیس جمهورکشورشودوتنها فرقش ممکن است حمایت همه حاکمیت با قوه مجریه باشد. با علم اطلاعات جامع ازاوضاع کشورما که همواره منافع جناح رابرمنافع عموم ترجیح می دهند باتوجه به شاکله تشکیل مجلس جدید.دولت دردوسال اینده شرایط سختی را سپری خواهدکرداما باعلم به همه این موارد وتنگناها خطاب به دولت خواهم گفت : این مردمی که همیشه با شما همراه بوده اندوبا همه شرایط موجودشورونشاط کاذب به خود تزریق می کردندتا شایدشمادرمرحله دوم ریاست جمهوری خودبتوانیدبه شعارهای خودجامه عمل بپوشانیداگردراین شرایط مخوف زندگی به دادانها نرسیدچه زمانی به فکرمردم خواهیدافتاد؟ حتما عالی جنابان مطلع هستندکه عدم توزیع عادلانه ثروت، باعث شکاف طبقاتی دوچندان شده است که شرایط زندگی برخی سخت ترشده وبرای برخی که عموما اندوخته ثروتشان را ازراه رانت زیادتر نمودندبهتر. همه جا صحبت از تقویت بنیه و سیستم ایمنی بدن است .اما هیچ کس نمیگوید باوجود فقر چگونه می شود به فکر تغذیه مناسب بود ؟چرادراین شرایط دولت تدبیروامید ، میزان یارانه معیشتی مردم را فقط برای چنددهک چندبرابرنمی کند،آن هم فقط برای دوماه؟ !!!
هرچنددولتمردان سعی می کنندبرنامه های خودرا کمی با خواسته های مردم هماهنگ نماینداما ایده رئیس جمهورمحترم درجلوگیری ازممانعت مسافران به شمال کشورکاملا نافی خواسته های مردم بودواگر پلی به برنامه های کشورهای توسعه یافته همچون دولت ایتالیا بزنیم می بینم که هرکس قرنطینه را دراین شرایط کشوربشکندمحکوم به سه ماه زندان خواهدشداما دولت محترم خلاف ان عمل می کند.هرچندبا تحلیل بر این فرمایشات واین گفته که” شرایط کشور ازشنبه عادی دنبال خواهدشد”می توان گفت درشرایطی که کشتی اقتصادکشوربه گل نشسته است به دلیل تحریم های ظالمانه نگرانی های دولت ازتعطیلی اقتصاد داخلی بیشترازجان مردم می باشدچون ان وقت دربازه زمانی ویروس کرونا با قطعی حتی فروشگاه ها روبرو خواهدشد،اما دولت بایدازصندوق ذخیره ارزی کمک بگیرد تا پس از عبور از این بحران مجددا شاهدنشاط وشکوفایی درکشورما باشیم .

لینک کوتاه
http://abrishampress.ir/?p=30489

  • نویسنده : علی علی پور