به بهانهٔ «توهم توطئه»؛ به رقبا توهین نکنیم!

قبلا نوشتیم که:
«شایعه نوعی مکانیسم دفاعی کاذب برای احساس محرومیت است که برخی افراد بوسیله آن، از شدت فشارهای درونی خود می‌کاهند تا در کوتاه‌مدت به آرامش برسند.
افکار پوپولیستی سازنده شایعه بیشتر شبیه به نوعی “ناسزای سیاسی” است که می خواهد رقیب خود را “تخریب” ‌کند و آن فکر شاید با “ظاهر دانش” اما “بدون بینش” خواهد بود.»

«توهم توطئه» می تواند مربوط به موقعیت بسیار ضعیف یک کاندیدا در صحنۀ رقابت باشد، یا می تواند مربوط به این باشد که کاندیدا و حلقهٔ اولش به این نتیجه رسیده اند که توان رقابت سالم با طرف مقابل را ندارند.
حق نداریم به بهانه توهم توطئه به رقبا توهین نماییم!
شاید پروژه دشمن سازی فرضی، تاکتیک انتخاباتی هر دوره برخی کاندیداهای ناتوان باشد.
یک کاندیدای انتخاباتی باید کنار مردم و در کنف حمایت مردم باشد، پنهان شدن پشت نوچه های هتاک، از ویژگیهای کاندیدای مسئولیت پذیر نیست.
وقتی که قلم پُرنویسی میکند، میبینیم که مصداق نوشته هایش می شود:
سوء رفتار و عدم تعهد نویسنده اش!
کاش همه مان خود واقعی مان باشیم، کاش جز راست نگوییم…!