برای رفع بیكاری نیازمند افرادی هستیم كه آشنا به صنعت و درد كشیده و جوان و با انگیزه باشند تا اشتغال جوانان را حل كنند.

٢١ مرداد روز صنایع كوچك است.

در شرایطی كه در سخت ترین روزها و سال های تحریم ظالمانه قرار داریم بسیاری از صنایع بزرگ در كشور ما با مشكل روبه رو شده اند ولی صنایع كوچك و متوسط با مدیریت های درست و به روز و البته جوان و دارای انگیزه ، نه تنها به بن بست و تعطیلی نرسیده بلكه  این واحدهای صنعتی كوچك در شرایط یكسال اخیر با شتاب بیشتر و افزایش ظرفیت بیشتر در حال تولید و اشتغال هستند.

“اشتغال “و “تحرك “یكی از نكات كلیدی در سخنان مقام معظم رهبری برای صنایع كوچك بوده است. ایشان فرمودند:آن چیزی كه در متن جامعه اشتغال و تحرك ایجاد میكند صنایع كوچك و متوسط است.

رهبری انقلاب در سخنان یكسال اخیرشان به نكته های خاصی اشاره داشتند كه نشان دهنده آن است كه كشور ما در آغاز چهل سال دوم نیازمند چه مدیریتی میباشد!
گام دوم انقلاب مشخصا تاكید میكند كه كشور را باید نیروهای جهادی و جوان در دست بگیرند تا شعار ما میتوانیم را به منصه ظهور برسانیم.امروز برای گذار از شرایط سخت نیازمند جوانانی هستیم كه انگیزه داشته باشند و به جای آنكه خود را همانند بعضی ارباب مردم بدانند خود را نوكر مردم و خادم مردم بدانند.

مردم و جوانان ما امروز افرادی را با نگاه جهادی و مؤمن و دارای انگیزه و خادم و نوكر میخواهند كه وامدار هیچ جریانی نباشد و فقط وامدار مردم باشد.مردم و جوانان امروز مشكل دارند.برای رفع بیكاری نیازمند افرادی هستیم كه آشنا به صنعت و درد كشیده و جوان و با انگیزه باشند تا  اشتغال  جوانان را حل كنند.