اگر در پی برگزاری انتخابات سالم و انتخابی اصلح هستیم باید خیلی زودتر درپی روشنگری مضرات تجارت خطرناک خرید و فروش رای باشیم

علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد
دریغ ندارد چو رفت کار از دست
به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز
وگرنه سیل چون بگرفت ، سد نشاید بست

مردم شهر هر اندازه که از تجارت رای خاطرات بد و ناخوشایند دارند،  از برخوردهایی که با تاجران رای و جلوگیری از خرید و فروشها در زمانهای مختلف خوشحال بوده و خواهند بود
انتخابات نزدیک و نزدیکتر میشود و نامزدها با برپایی جلسات و نشست های نامحسوس در شهر و روستا در پی معرفی خود و اعلام برنامه ها هستند تا نیروهای بیشتری را جذب کنند اما از سوی دیگر برخی صاحبان زر در نشست های شبانه ، پول خود را به رخ جامعه میکشند و در پی سرمایه گذاری در انتخابات آتی هستند !

متاسفانه این سرمایه گذاری ، برخی نامزدها را نیز مجذوب خود کرده و با این پولها از هم اکنون در پی خریدن نظر و عقیده مردم و حتی قلم برخی قلم بدستان نیز هستند
پیش بینی چند میلیارد تراکنش مالی در انتخابات آتی در حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل براساس برخی شواهد ، نگارنده را برآن داشت تا از هم اکنون تصمیم به اعلان هشدار کند که اگر در پی برگزاری انتخابات سالم و انتخابی اصلح هستیم باید خیلی زودتر درپی روشنگری مضرات این تجارت خطرناک باشیم
قطعا مسئولین اطلاعاتی و امنیتی و نظارتی  با تجربیاتی که از انتخاباتهای گذشته بدست آورده اند در ماه های پیش رو به شناسایی و برخورد با عاملان این تجارت کثیف ، خواهند پرداخت اما مردم نیز باید هوشیار باشند و بدانند که این پولهای چند میلیاردی که امروز در جیب برخی قرار دارد ، معامله روی آینده چهارساله زندگی شهروندان است و همچنین رسانه ها نیز بیش از پیش به این موضوع بپردازند

چرا که سنگینی این رسالت بردوش رسانه ها و اهالی قلم و اندیشه بیش از پیش احساس میشود