مردم ميخواهند بدانند كه مجموع دارايي ها و اموال مسئولین و مديران و البته نمايندگان منتخب خودشان در مجلس شورای اسلامی چقدر است؟


طرح  ۵۱ ماده ای مبارزه با فساد بسيار مهم است.در عصر شفافيت و اطلاع رساني كه امروز در آن همه امور شفاف است پس از ٤دهه از انقلاب اسلامي و حاصل ٨سال دفاع مقدس مردم ميپرسند و البته سالها پرسيده بودند و ميخواهند بدانند كه مسئولین و مديران و البته نمايندگان منتخب خودشان در مجلس شوراي اسلامي مجموع دارايي ها و اموال آنها چقدر است؟
مردم ميخواهند بدانند و البته ميپرسند و حق آنهاست كه پاسخ داده شود هزينه هاي انتخاباتي كانديداها از كجا تامين ميشود؟
كانديداها بايد از باب انجاة في الصدق بگويند كه اموال و دارايي خود و همسر/فرزندان/بستگان سببي و نسبي آنها چيست؟
طبق اصل ٤٩قانون اساسي ليست دارايي و اموال خود را قبل و بعد از مسؤليت به قوه قضائيه اعلام كنند.
نمايندگان فعلي و سابق و اسبق بايد به مردم پاسخ دهند كه در طول دوران نمايندگي از مجلس اول تا دهم چه ميزان از امكانات و تسهيلات مجلس استفاده كرده اند؟در مجلس فعلي از ماشين سراتو كه به نمايندگان با تسهيلات بدون بهره داده شد تا خودرو زانتيا،پرشيا،پاترول در ادوار گذشته!!!كه اكثريت نمايندگان از خودرو اهدايي استفاده كردند(توضيح:در مجلس ششم فقط ٦نماينده از مجلس خودرو پرشيا نگرفتند)
نمايندگان فعلي و قبلي بايد اكنون در آستانه انتخابات به موكلين خود پاسخ دهند كه تسهيلات مسكن در دوره دهم(٢٥٠مليون الي٣٠٠مليون)كه گرفته اند را شفاف سازي كنند كه گرفته و در كجا هزينه كرده اند!
نمايندگان قبلي پاسخ دهند كه هزينه هاي تسهيلات مسكن را در كدام منطقه تهران مسكن خريده اند؟
و يا نه اگر اصل بر صداقت است از اداره كل اداري و رفاهي مجلس نامه اي بياورند كه در طول دوران نمايندگي چه ميزان از تسهيلات رفاهي استفاده كرده و يا نكرده اند!
نمايندگان فعلي و قبلي و كانديداهاي مجلس به افكار عمومي پاسخ دهند كه منزل مسكوني آنها كجاست و كي و چگونه خريده اند؟
فيش حقوقي خود را به مردم نشان دهند و بگويند كه مجموع دريافتي ماهانه آنها چقدر ميباشد؟
آقاي دهقان نماينده طرقبه و چناران كه پيگير طرح اعاده اموال نامشروع در مجلس بوده است و دائما پيگير اجرايي شدن قانون از كجا آورده اي بوده است در مصاحبه راديو گفتگو اظهار كرد:مگر ما چكاره بوديم؟قبل از نمايندگي معلم و يا كارمند و يا مدير بوديم و قبل از انقلاب ما را سوار الاغ هم نميكردند و اكنون نماينده شديم و ماشين پرشيا با راننده در اختيار داريم!مردم و افكار عمومي از ما ميپرسند و حق دارند بدانند كه از كجا آورده ايم كه ديروز يك خانه نداشتيم و امروز در بهترين جاي تهران خانه داريم؟فرزندمابيكاربود وامروز ورابط شركت ها؟