هنوز صدایش درگوشم طنین اندازاست که با نجابت شمالیش صدایم زد:
خانم مهندس نوری؟!…..خانم شهردار؟!
صدا ازپشت سرم میامد،دم پله های استانداری قدیم
لبه چادرم راجمع کردم وبرگشتم ،پشت سرم را نگاه کردم دیدم که مهندس قهرمانی چابک…
چندقدمی به سمت من آمد و چندقدمی هم به سمتش رفتم،نزدیک که شدیم ،با لبخندهمیشگی برلب ومهربانی که همیشه درچهره اش موج میزد وبا لحن مهربانتری که درصدایش بود گفت:
سرکارخانم مهندس مژگان نوری،بهتون تبریک میگم که جاپای مردان گذاشتید وعنوان اولین شهردار زن رو به خودتون اختصاص دادید،شجاعت شما قابل تحسین است،من قهرمانی چابک هستم هرامری داشتید درخدمتم.
بالبخند کوتاه ونگاه پرمعنا جوابش را دادم وگفتم:آمده ام که بگویم زنان هم میتوانند،آمده ام که بگویم جنسیت نمیتواند مانع ازخدمت باشد،من پا جای پای مردان نگذاشته ام،آمده ام که ردپای جدید بگذارم تا زنان بعد من ازآن عبورکنند
گفت:من تسلیم!وبعد مرا برای صرف چای به دفترشان دعوت کردکه عذرخواهی کردم بدلیل کمبود وقت وکارزیاد،چرا که شهرمنتظرم بود
بله … دقیقا سال هشتاد و دو بود و اوایل تصدی شهرداریم که درآنموقع ایشان،معاون اداری مالی استانداری گیلان بودند ومن شهردار املش وتنها خانم شهردار درکشور.
و الان بیش از پانزده سال ازآن دیداراول وآخرمان میگذرد ومن دارم برایش مینویسم از خوبیهایش ویادبودش…
دیگرنشد که همدیگرراببینیم،ایشان بعدآن دردولت نهم ودهم،استاندارگیلان شدند وبعد از آن سفیر ایران درکویت  و سپس در سال 94 در حوزه انتخابیه رودسر و املش ،   نامزد انتخابات مجلس شدند ،که متاسفانه صلاحیتشان تایید شدند،
ومن هم بعد شهرداری املش،به تهران آمدم وشدم مشاور اقتصادی معاون استاندار و فرماندار تهران و همزمان ریس کمیته پژوهش و آماراستان قزوین که دیگر سعادت دیدار ایشان را نداشتم حتی اتفاقی!
آنچیزی که ازیشان برایم قابل تقدیراست اینکه به حرف پدرشان گوش کردند و راهی شهرو دیار خودشدند تا بمردم همشهری وهم استانی وهمولایتی خود خدمت کنند،اما ظاهرا بخت باایشان یارنبود واین اواخر نامهربانی های بسیاردیدند

مهندس قهرمانی بین مردم گیلان ازمحبوبیت خاصی برخوردار بود و این خود نشان دهنده مدیریت خوب و مردمی بودن ایشان میباشد .اصل که برخدمت به مردم باشد،چنین ماندگاری هم برقرار خواهدشد که باقیات وصالحات است.
تجربه کاری ومدیریتی ام دراستان گیلان گواه این است که کارکردن در محیط بومی واقعا سخت است چرا که به همان نسبت محبوبیت و موقعیت بالا میرود،به همان نسبت هم انتظاروخواسته ها نسبت به یک مدیر بالاتر میرود ، اینکه مهندس قهرمانی توانستند هم خوب کارکنند وهم خوب بدرخشند بخاطر بدست آوردن دلهای مردم بود.همان مردم پیاده ای که درتمام صحنه های مهم حاضربوده وبرای حفظ آبروی نظام وصیانت از ارزشها،به میدان میایند،براین باورم که اگر ایشان تایید میشدند یکی از منتخبین برتر برای مجلس شورای اسلامی درحوزه رودسرواملش می بودند چرا که همان مردمی که ایشان به آنها خدمت کرده اند،قدردان زحمات ایشان بوده وبا انتخاب حداکثری خود،جبران زحمات مینمودند.
کوتاه سخن اینکه مردان بزرگ،اثرات بزرگ ازخود بجای میگذارند وزنده یاد بزرگترین تاثیررا دردنیای فانی ازخود برجای گذاشت وآن اینکه فارغ از جناح بازیها وسمت وسوهای سیاسی،برای خدمت به مردم کمرهمت بسته وتا میتوانیم اثرگزار باشیم ودررفع مشکلات مردم وجامعه کوشش کنیم چرا که معامله ایست بین خدا وبنده خدا ،که ایشان درین معامله برنده شدند.

کاش استان سرسبز اما محروم ما،بیشتر میتوانست از ایشان منتفع شود،کاش عمرشان آنقدر بدنیا بود تا برنامه های پیش بینی شده خودرا به پایان برسانند،کاش ما بیشتر قدردان بودیم ونمیگذاشتیم درسالهای آخرعمرش،بار سختیها وناملایمات روزگار را بدوش بکشد،کاش میفهمیدیم قدر و منزلت وجایگاه واندازه ایشان را.
ایمان واثق داریم که ایشان درنزد خدای بلند مرتبه جایگاه ویژه دارند وازمقربین درگاهش هستند چرا که درزمان حیاط خود جزخیروخوبی برای بندگان خدا نخواستند وجزخدمت به خلق خدا وبدست اوردن دل بندگان خدا کاری نکردندکه این خود جزو بزرگترین کارهای خیردرین دنیاست.
برای زنده یاد مهندس روح ا…قهرمانی چابک،همین بس که بعد مرگش لقب بزرگ امیرکبیر گیلان را گرفت،این یعنی اثر ماندگار.اهل بهشت باشد انشاا…
نامت بلند بادامیرکبیرگیلان،زنده یاد مهندس قهرمانی چابک

 

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هرکسی،نغمه خودخواندوازصحنه،رود
صحنه،پیوسته بجاست…
ای خوش آن نغمه،که مردم بسپارند بیاد.

شاگردکوچک ودعاگوی شما:
مژگان نوری
اولین شهردار زن گیلان

لینک کوتاه
http://abrishampress.ir/?p=23710