این لباس ها به فدراسیون جهانی ارائه و با تصویب آنها قهرمانان ‎زن ایران در مسابقات بین المللی از آسیایی تا ‎المپیک حضور پیدا می کنند .