این لباس ها به فدراسیون جهانی ارائه و با تصویب آنها قهرمانان ‎زن ایران در مسابقات بین المللی از آسیایی تا ‎المپیک حضور پیدا می کنند .

لینک کوتاه
http://abrishampress.ir/?p=23048