شورای عالی اقتصاد تنها با رشد ۱۷ درصدی نرخ خرید تصمینی چای برای برگ درجه یک و دو در سال ۱۳۹۸ موافقت کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم، شنیده ها حاکی از آن است که شورای عالی اقتصاد تصمیم خودش را برای نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای برای سال۹۸ گرفته است و از قرار معلوم ۳ هزار و ۲۷۵ تومان برای خرید تضمینی برگ درجه‌یک و ۱۸۴۹ تومان و ۲ ریال برای خرید برگ درجه‌دو در شورای عالی اقتصاد مصوب شده است.

قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال  ۹۷ برای برگ سبز درجه‌یک ۲ هزار ۷۲۹ تومان و ۲ ریال و برای خرید برگ درجه‌دو،  ۱۵۳۸ تومان و ۳ ریال تصویب‌شده بود.در سال ۹۶ هم قیمت تضمینی خرید برگ سبز برای درجه‌یک ۲ هزار ۶۲۴ تومان و ۲ ریال و برای خرید برگ درجه‌دو هزار ۴۶۹ تومان و ۵ ریال تعین شده بود.

به‌این‌ترتیب قیمت تصویب‌شده  برای خرید برگ تضمینی چای در سال ۹۸ نزدیک ۱۶/۶۷ یا حدود ۱۷ درصد درصد برای برگ درجه‌یک و ۱۶٫۸۱درصد یا حدود ۱۷ درصد برای برگ درجه‌دو رشد کرده است.