رییس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان گیلان در صفحه مجازی خود حضور افراد فاسد در جمع اصلاح طلبان را مشکل اساسی آنها دانست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابریشم، هرمز ربانی رییس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان گیلان در صفحه مجازی خود حضور افراد فاسد در جمع اصلاح طلبان را مشکل اساسی آنها دانست.
وی نوشت: مشکل اصلاح طلبان حضور افراد فاسد درجمعشان است. همان مشکلی که کل نظام و جامعه را تهدید می کند
اصلاح طلبی درگام نخست نیازمند طرد عناصر فاسد است.، عناصری که بین اصلاح طلبان و مردم فاصله ایجاد میکنند  و در نهایت بدنه اجتماعی، این بزرگترین پشتوانه را از اصلاح طلبان جدا میسازند
سکوت در مقابل فساد در هر شکل و صورتی میتواند به تحکیم پایه فساد منجر و باعث هدم همه دستاوردها شود
مهمترین نکته ای که باید بدان توجه شود، نسبت فساد با هر فرد جریان و اتفاقی که رقم میخورد است و میتواند مهمترین معیاربرای سنجش باشد.