موسسه تحقیقاتی بین المللی پیو بعد از آمارگیری از ۱۹۸ کشور هند را از نظر تعصب مذهبی اولین کشور جهان اعلام کرد.

موسسه تحقیقاتی بین المللی پیو بعد از آمارگیری از ۱۹۸ کشور هند را از نظر تعصب مذهبی اولین کشور جهان اعلام کرد.

در این گزارش آمده است نسبت به کل کشورها مسلمانان و مسیحیان در هند بیشتر مورد تهدید گروهای افراطی هندو قرار میگیرند.

طبق اعلام این گزارش در کشورهایی مانند روسیه، مصر، ترکیه و اندونزی محدودیت های مذهبی افزایش یافته است.